RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce („ŚOZTS” lub „Administrator”).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.: na adres email: lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce

Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez ŚOZTS?

W trakcie współpracy z ŚOZTS lub korzystania z oferowanych przez ŚOZTS usług możesz przekazywać ŚOZTS dane osobowe m.in. w celu udziału w zawodach sportowych, uzyskania otrzymania dofinansowania, w celu pełnienia funkcji sędziego, sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami ŚOZTS, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków ŚOZTS, zawodników, szkoleniowców i działaczy, statutu ŚOZTS oraz innych przepisów dotyczących uprawiania sportu.

W jakim celu i na jakiej podstawie ŚOZTS przetwarza Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które przekażesz ŚOZTS będą przetwarzane w celu, w którym zostały przekazane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opierać się będzie na:

  1. Przesłance zawarcia oraz realizacji umowy, której jesteś stroną. Dotyczy to m.in. wszelkich kwestii związanych z udziałem w zawodach sportowych, uzyskaniem dofinansowania, umożliwieniem pełnienia funkcji sędziego i szkoleniowca. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, ŚOZTS nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań, w tym zapewnić udziału w zawodach sportowych, przyznać dofinansowania, czy też umożliwić pełnienie funkcji sędziego lub szkoleniowca.
  2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŚOZTS. Wskazana podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług ŚOZTS.
  3. Twoja zgoda. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle określonym celu. W takim przypadku otrzymasz również wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać ŚOZTS także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu Twoje dane są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku ŚOZTS. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgowa lub organizacyjną ŚOZTS, w tym podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Świętokrzyska Federacja Sportu, Łódzki Związek Tenisa Stołowego, Polski Związek Tenisa Stołowego, Międzynarodowa i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy ŚOZTS. Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez ŚOZTS, a także cel i przekazywania, Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr wojewódzkich lub innych komunikatów związanych z meczami i zawodami, a także wykazów osób uprawnionych do pełnienia określonych funkcji lub udziału w określonych wydarzeniach. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ŚOZTS?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez ŚOZTS lub przeciwko ŚOZTS, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŚOZTS lub na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez ŚOZTS lub przeciwko ŚOZTS o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.: lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.